About

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde op 1 januari 2017 het “Smart Flanders-programma”, een ondersteuningsprogramma dat door onderzoekers van imec uitgevoerd wordt en loopt tot eind 2019. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen, en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren.

Slimme steden zijn steden die open data en de nieuwste ICT-mogelijkheden aanwenden om file- en parkeerproblemen aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren, hun burgers digitaal snel te informeren, enz.
Minister Homans

Smart Flanders is implementatiegedreven en ondersteunt steden om niet enkel een gedragen visie op open data op te stellen en uit te dragen, maar deze ook in de praktijk om te zetten en interessante stadsdata te ontsluiten. Binnen het programma worden een aantal pilootprojecten voorzien die vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging die leeft binnen de steden.

Door deze aanpak te hanteren en "te leren door te doen" richt Smart Flanders zich erop zo goed mogelijk data te ontsluiten, met het oog op een maximaal hergebruik als basis voor slimmere diensten en toepassingen. Het programma wordt inhoudelijk opgevolgd door Stefaan Tubex, adviseur Stedenbeleid bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, en Simon Gheysen, raadgever Binnenlands Bestuur bij het kabinet van minister Homans. Het team van imec dat het programma uitvoert is onderaan deze pagina terug te vinden.

Stuurgroep

Binnen het Smart Flanders programma is er een stuurgroep opgericht die tweemaandelijks samenkomt. Binnen de stuurgroep wordt er telkens een inhoudelijk voortgangsrapport gepresenteerd. Het doel van de stuurgroep is om een interactieve werksessie te houden over gerelateerde onderwerpen (o.a. het Open Data Charter en de datapiloten) en waar er plaats is voor open vragen, discussie en kennisdeling.

De stuurgroep wordt voorgezeten door imec en ABB. Voorafgaand aan elke stuurgroep vind er een overleg plaats tussen imec, ABB en het kabinet van Vlaams minister Liesbeth Homans. Hier wordt de agenda van de stuurgroep telkens vastgelegd. Aangezien het Smart Flanders programma als ondersteuning dient voor de Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, wordt elke stad vertegenwoordigd binnen de stuurgroep. Om verdere versnippering aan gelijkaardige projecten tegen te gaan, zetelen ook de verschillende agentschappen en kabinetten binnen de Vlaamse overheid die actief zijn in de thematiek van smart cities. Binnen de stuurgroep krijgen de leden ook de kans om gelijkaardige projecten te presenteren, Om ook de connectie met lokale besturen te behouden, zetelen de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden ook in de stuurgroep van Smart Flanders. De samenstelling van de stuurgroep van Smart Flanders bestaat uit volgende actoren:

Organisatie en coördinatie
 • imec
 • Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
 • Kabinet van Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding Liesbeth Homans
Agentschappen en kabinetten van de Vlaamse overheid
 • Kabinet van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters
 • Kabinet van de Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts
 • Informatie Vlaanderen (AIV)
 • Het Facilitair Bedrijf (HFB)
De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel
 • Aalst
 • Antwerpen
 • Brugge
 • Genk
 • Gent
 • Hasselt
 • Kortrijk
 • Leuven
 • Mechelen
 • Oostende
 • Roeselare
 • Sint-Niklaas
 • Turnhout
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC)
Overige actoren
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 • Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS)

Klankbordgroep

Een belangrijke actor in de ‘triple’ of ‘quadruple helix’ is de private sector. Om deze stakeholders voldoende te betrekken bij het Smart Flanders programma is er geopteerd om elk half jaar een klankbordgroep te organiseren. Het doel van deze klankbordgroep is om de private sector te informeren over de vooruitgang van Smart Flanders. Tijdens deze meetings krijgen de deelnemers de kans om hun ervaringen, bezorgdheden en opmerkingen te delen met het Smart Flanders programma.

De klankbordgroep wordt steeds voorgezeten door imec en ABB. De agenda van de klankbordgroep wordt telkens vooraf bepaald in overleg met het kabinet van Vlaams minister Homans. Om de bezorgdheden van de private sector te delen met het Smart Flanders programma, maken verschillende middenveldorganisaties deel uit van de klankbordgroep. Binnen de Vlaamse overheid zijn er andere agentschappen ook actief in thema’s als open data en smart cities. De klankbordgroep biedt hen ook de kans om in contact te staan met andere stakeholders zoals de private sector.

Smart Flanders is sterk verankerd in het stedelijke en Vlaamse niveau. Het verhaal van smart cities en open data is niet iets dat zich binnen de grenzen van Vlaanderen houdt. In de klankbordgroep zetelen dan ook vertegenwoordigers van de federale overheid.

De klankbordgroep van Smart Flanders is samengesteld uit volgende actoren:

Organisatie en coördinatie
 • imec
 • Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
 • Kabinet van Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding Liesbeth Homans
Agentschappen van de Vlaamse overheid
 • Informatie Vlaanderen (AIV)
 • Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
Middenveldorganisaties
 • Agoria
 • Febelfin
 • ITS.be
 • Mediawijs
 • Social Innovatiefabriek
 • Startups.be
 • Vlaamse ICT Organisatie (V-ict-OR)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Federale overheidsdienst
 • FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
Overige actoren
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 • Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS)

Het team