Open Data Charter vertaald in bruikbare voorbeeldclausules

Een van voornaamste verwezenlijkingen van het Smart Flanders programma tot dusver is het Open Data Charter dat na de zomer van 2018 in alle centrumsteden werd goedgekeurd op de gemeenteraad of (in twee gevallen) in het college van burgemeester en schepenen. Het Charter werd bovendien overgenomen door de Vlaamse Overheid via het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Dit wil zeggen dat de principes uit het charter als ambitie geldend worden voor alle departementen en afdelingen van de Vlaamse Overheid, een sterk signaal dat het belang van meer en betere open data onderstreept.
Maar daar blijft het niet bij: om het makkelijker te maken met het Charter aan de slag te gaan en het naar de praktijk te vertalen werd een draaiboek opgesteld met een aantal voorbeeldclausules. Deze clausules kunnen door overheidsorganisaties overgenomen worden wanneer ze een aanbesteding in de markt zetten, of een concessie of contract (her)onderhandelen met een leverancier en er regelingen dienen getroffen worden rond (linked) (open) data. Door van eenvormige clausules gebruik te maken, wordt er naar gestreefd een gelijk speelveld te creëren en (lokale) overheden beter in staat te stellen gebruik te maken van de data die op hun grondgebied of binnen hun beleidsdomein verzameld worden. Door deze voorbeeldclausules te gebruiken worden de algemene principes uit het Charter vertaald naar concrete, te "kopiëren-en-plakken" passages, die vrij zijn voor hergebruik.
Meer informatie over het Charter en het draaiboek met voorbeeldclausules zijn terug te vinden op deze link.